create a site
Mobirise

Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. je društvo osnovano od strane gradova Vis i Komiža. Glavne djelatnosti društva su: vodoopskrba i održavanje javnog sustava vodoopskrbe na području otoka Visa, javna odvodnja otpadnih voda na području gradova Vis i Komiža te pražnjenje sabirnih jama na području otoka Visa.

Mobirise

Riva sv. Mikule 38, Komiža
OIB: 96153434531


© Copyright 2022 Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.